Privacy - uw rechten bij Defensie

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Dat kan. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat welk recht u daarvoor heeft. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op deze pagina leest u welke uitzonderingen dat zijn. En u leest hoe u kunt nagaan welke persoonsgegevens Defensie van u heeft en welke u daarvan bijvoorbeeld kunt inzien, laten aanpassen, verwijderen of overdragen.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft als betrokkene soms rechten op uw eigen persoonsgegevens. Met uw toestemming kunnen deze rechten ook worden uitgeoefend door bijvoorbeeld een advocaat (via een machtiging).

In de AVG (artikel 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22) staat welke rechten u heeft. U heeft het recht:

 • op inzage van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te passen (rectificatie);
 • uw persoonsgegevens te wissen (vergetelheid);
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens over te hevelen (dataportabiliteit);
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • menselijke tussenkomst bij besluitvorming en profilering.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U mag de rechten alleen uitoefenen over uw eigen persoonsgegevens, niet over de persoonsgegevens van anderen. Behalve als u toestemming (een machtiging) heeft van de persoon om wie het gaat. Verderop op deze pagina leest u hoe dat werkt.

Wat u niet kunt opvragen met de AVG

Er gelden uitzonderingen op privacyrechten op basis van de AVG. Dat kan te maken hebben met andere wetgeving, of bijvoorbeeld de nationale veiligheid.

Overzicht inklappen

Bekijk de uitzonderingen

De AVG is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen. Als de gegevens van de overledene iets zeggen over een andere persoon (bijvoorbeeld de nabestaanden) kan de privacy van de levende persoon wel in het geding zijn.

Er kan echter andere wetgeving gelden die publicatie of verwerking (zoals verstrekken) in de weg staat bij overleden personen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij foto’s. Op basis van het portretrecht gebaseerd op de Auteurswet (zie artikel 19-21) geldt dat deze 10 jaar na overlijden niet openbaar gemaakt mogen worden zonder toestemming.

Het beroepsgeheim en verschoningsrecht van artsen eindigt niet bij het overlijden van een patiënt. Niet alleen is geheimhouding verplicht, ook gelden specifieke regels voor de bewaartermijn van het medisch dossier van een overledene. 

Nabestaanden hebben alleen recht op inzage als: 
- de patiënt hiervoor bij leven toestemming heeft gegeven en dit heeft laten vastleggen;
- de zorgaanbieder aangeeft dat sprake was van een incident;
- de nabestaande een zwaarwegend, aannemelijk te maken belang heeft. 

Zie voor meer informatie:

De minister van Defensie kan besluiten dat de AVG niet van toepassing is. Dat is dan vanwege inzet/ter beschikking stellen van de krijgsmacht om de taken uit te voeren zoals omschreven in artikel 97 van de Grondwet.

Zie voor meer informatie:

U kunt mogelijk geen gebruik maken van uw rechten als dit negatieve gevolgen heeft voor:

 • de nationale veiligheid (artikel 41 uitvoeringswet AVG lid 1 sub a);
 • de landsverdediging (artikel 41 uitvoeringswet AVG lid 1 sub b);
 • de openbare veiligheid (artikel 41 uitvoeringswet AVG lid 1 sub c);
 • het strafrecht (artikel 41 uitvoeringswet AVG lid 1 sub d);
 • overige (artikel 41 uitvoeringswet AVG, lid 1 sub e tot en met j).

Ook onevenredige benadeling kan reden zijn geen inzage te geven. Een verzoek is dan kennelijk ongegrond of buitensporig (zie artikel 12 AVG).

Jurisprudentie

Het recht op inzage geldt niet voor interne notities die persoonlijke gedachten van medewerkers bevatten en alleen bedoeld zijn voor intern overleg. Dit blijkt uit uitspraken van eerdere rechtszaken (jurisprudentie).

Zie voor meer informatie:

Persoonsgegevens die gebruikt worden voor politietaken van de Koninklijke Marechaussee vallen onder de Wet Politiegegevens (Wpg).

Voor persoonsgegevens die te maken hebben met grensbewaking en vreemdelingen kunt u wel op basis van de AVG bij de Koninklijke Marechaussee terecht.

Zie voor meer informatie:

Als u denkt dat de MIVD gegevens over u heeft dan kunt u deze mogelijk opvragen. Dat staat in de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Zie voor meer informatie:

Wat gebeurt er nadat ik een verzoek heb ingediend?

U heeft een verzoek op grond van de AVG ingediend bij Defensie. Wat gebeurt er daarna? Uw verzoek wordt binnen 1 maand na ontvangst beantwoord. In sommige situaties mag de afhandeltermijn worden verlengd met 2 maanden. U ontvangt daarvan dan bericht.

Bent u het niet eens met het besluit over uw verzoek?

Dan kunt u digitaal een bezwaar indienen.

Toezicht door Functionaris voor Gegevensbescherming

Defensie heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens. Volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor Gegevensbescherming heeft bevoegdheden zoals:

 • vragen om inlichtingen;
 • inzage in alle stukken;
 • toegang tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt.

De Functionaris voor Gegevensbescherming bij Defensie:

 • gaat ook over het AVG-verwerkingenregister. Dat is het register waarin de meldingen van registraties (verwerkingen van persoonsgegevens) bij Defensie worden opgenomen.
 • heeft géén toezichtsbevoegdheden voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). En ook niet voor verwerkingen van persoonsgegevens die de Koninklijke Marechaussee uitoefent voor haar politietaak.
 • is te bereiken via e-mail: functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl.

Zie ook